“ไตร-แท๊บ” (ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลั่ม สายพันธุ์ NST-009) ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม "AIC Award 2022"

“ไตร-แท๊บ” (ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลั่ม สายพันธุ์ NST-009) ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม "AIC Award 2022"

          เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ปี 2565 ( AIC Award 2022 ) โดยขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ตามมาตรฐานการเกษตรปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน

 

สำหรับผลการคัดเลือกที่ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อสังคมการเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ไตรโคเดอร์มา⁵ ⁺ ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชมาตรฐานสากล” โดย รศ.ดร.วาริน อินทนา และคณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำหรับเชื้อราไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์ NST-009 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับการถ่ายทอดและนำมาพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืชในชื่อการค้า ไตร-แท๊บ ที่มีคุณสมบัติในป้องกันและกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด  โดยเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตดี แข็งแรง ทนสภาพแวดที่ไม่เหมาะสมได้ดี  สร้างเอ็นไซม์ที่ปริมาณสูงกว่าสายพันธุ์อื่น เพื่อใช้ในการย่อยผนังเซลล์ของเชื้อราโรคพืชได้หลากหลายมี และยังสามารถสร้างสารปฏิชีวนะชนิดใหม่ที่ตรวจพบครั้งแรกในโลก คือ Trichoharzianol  รวมทั้งยังสามารถละลาย ฟอสเฟต ในดินให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ 

เพื่อยืนยันทั้งด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพของ “ไตร-แท๊บ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ผ่านการรับรองมารตราฐานปัจจัยการผลิต  Organic Thailand และได้รับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM)  รวมถึงอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 


แท็ก: AIC Award

04 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 441 ครั้ง

Engine by shopup.com