เกี่ยวกับ ทีเอบี

บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเกษตรมามากกว่า 20 ปี บริษัทฯมีนโยบายหลักมุ่งเน้นเรื่องงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยร่วมวิจัยกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งหน่วยงานราชการ กรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ในการป้องกันโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เกี่ยวกับเชื้อราบูเวเรีย บาเซียน่า ในการควบคุมแมลง เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา แอสเพอเรลลัม  ในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในดิน มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เกี่ยวกับเชื้อราควบคุมแมลงและโรคพืช  เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ป้องกันโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตในต้นพืช และกลุ่มเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส เพื่อใช้ในปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะต่อการเจริญเติบโต ในสัตว์น้ำ และ ปศุสัตว์

 

บริษัทฯดำเนินการการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ โดยเน้นเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ในประเทศจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีผลงานวิจัยรองรับ เพื่อใช้ในการควบคุมเชื้อโรคพืชและแมลงศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์ช่วยในการเจริญเติบโต และต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีความปลอดภัยสามารถใช้ได้ทั้ง การเกษตร, ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นเป็นพิษ ต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

 

บริษัทฯมีปณิธานอันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เกษตรกรและพันธมิตรทางการค้า เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรแบบยั่งยืน ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต บนพื้นฐานที่มีความปลอดภัยเป็นสำคัญ

 

 

TAB Innovation Co., Ltd has been operating for crop protection research and biocontrol for more than 20 years. The company policy is mainly focused on innovation in research and development in closely collaboration with the customers and users which respect to safety and environmental issues. Our co formulants for biological products contribute to improve dispersibility, suspensibility and stability shelf life. Our products which are Bacillus Subtilis for Bacterial wilt disease control, National Science and Technology Development for Beauveria bassiana is aimed for control of lepidopterous insects, white fly and the rice brown planthopper and Trichoderma asperrellum for soil fungus control of insect pests and plant diseases. Also, we supply micronutrients to enhance effective flower blooming and fruit development as well as nourish roots and enlarges size of root vegetables and natural products for soil PH regulation.

We continue to invest for developing biopesticide products by focusing on microorganism species from reliability sources and certified researchers for plants and pests’control as well as finding the bioproducts which help plant growth and for control of climate change, Disinfectant products which focusing on safety to use in agrochemical, fishery and livestock which has no toxicity to human, animals and environment.

In addition, we continue to conduct good ethics in business as well as to achieve sustainable growth of organization by working to provide farming solution for the better life of farmers and all stakeholders as well as to increase crop productivity through its best technology transfer and service to farmers with respect to safety environment.


15 มกราคม 2565

ผู้ชม 496 ครั้ง

Engine by shopup.com