การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคใบติดทุเรียน

หมวดหมู่: บทความชีวภัณฑ์

การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคใบติดทุเรียน

          สภาพอากาศในช่วงนี้ที่มีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบติดหรือโรคใบไหม้ทุเรียน ซึ่งเป็นโรคที่สามารถพบได้ในระยะแตกใบอ่อนหรือหลังเก็บผลผลิต อาการเริ่มแรกจะพบบนใบ มีแผลคล้ายถูกน้ำร้อนลวก ต่อมาแผลจะขยายตัวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน จากนั้นจะลุกลามไปยังใบปกติข้างเคียง ต่อมาใบจะร่วงจนเหลือแต่กิ่ง ทำให้ต้นทุเรียนเสียรูปทรง ซึ่งในปัจจุบันการใช้สารเคมีอาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือทำให้เชื้อสาเหตุโรคต้านทาน การใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกับการจัดการจึงเป็นทางเลือกน่าสนใจ และสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรคใบติดหรือใบไหม้

สาเหตุ เชื้อรา Rhizoctonia sp.

ลักษณะอาการ พบแผลคล้ายน้ำร้อนลวกบนใบ บริเวณกลางใบหรือขอบใบ ต่อมาแผลขยายตัวลุกลามและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ขนาดและรูปร่างแผลไม่แน่นอนเชื้อราจะแพร่ไปยังใบอื่นที่ติดกันโดยการสร้างเส้นใยของเชื้อรายึดใบให้ติดกัน ทำให้เกิดอาการใบแห้งเป็นหย่อมๆ และใบจะค่อยๆ ร่วงหล่นลงยังโคนต้นเหลือแต่กิ่ง ซึ่งต่อมาจะทำให้ต้นทุเรียนเสียรูปทรง และมีการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์

 

การแพร่ระบาด เชื้อราสามารถพักตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานาน โดยอาศัยเศษซากพืช และแพร่ระบาดเข้าทำลายพืชระยะใบอ่อน โดยเฉพาะในช่วงฝนตกชุก

 

 

การป้องกันกำจัด

  1. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนให้เหมาะสม โดยให้มีความขึ้นในปริมาณที่ต้นทุเรียนเจริญเติบโตได้ดี และมีความชื้นในทรงพุ่มไม่เหมาะต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรค
  2. ในช่วงทุเรียนแตกใบอ่อนควรหมั่นสำรวจอาการของโรค หากพบโรคควรตัดกิ่งที่เป็นโรคออกนำไปเผานอกแปลงปลูก
  3. เก็บและรวบรวมเศษใบไม้เป็นโรคที่ร่วงหล่นอยู่บริเวณโคนต้น แล้วนำไปเผาทำลายเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในแปลงปลูกให้น้อยลง
  4. ในแปลงปลูกที่ความชื้นสูง และมีการระบาดของโรคเป็นประจำ ควรใส่ปุ๋ยที่มีในโตรเจนต่ำ เพื่อลดความอุดมสมบูรณ์ของการแตกใบเกิดจากเชื้อรา โรคนี้จะระบาดมากในช่วงฤดูฝน
  5. ไม่ควรปลูกทุเรียนให้ชิดกันเกินไปเพราะจะทำให้ทรงพุ่มประสานกัน เกิดเป็นโรคติดต่อกันได้
  6. ฉีดพ่นด้วย เจน-แบค ให้ทั่วทรงพุ่มก่อนการระบาด อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตรพ่นทุก 10-15 วัน  เมื่อพบอาการพ่นทุก 5-7 วัน

 

เรียบเรียงโดย

อธิษฐาน ชมเพ็ญ

 

อ้างอิง

ทุเรียนใต้ ระวังโรคใบติด. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โรคทุเรียน. แผ่นพับเผยแพร่ที่ 172 กรมส่งเสริมการเกษตร. สำหนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิพนธ์ วิสารทานนท์. โรคทุเรียน: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการหลักสูตร หมอพืช-ไม้ผล ฉบับที่ 4.            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช. 2542

สมศิริ แสงโชติ. โรคพืชที่สำคัญต่อการผลิต และการส่งออกทุเรียน. เทคโนเกษตร. เกษตรอภิรมย์. 2559

การจัดการโรคและแมลงศัตรูทุเรียน. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

พิสุทธิ์ เอกอำนวย. 2562. โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 6. สวนสัตว์แมลงสยาม แม่ริม                          เชียงใหม่. 982 หน้า.

ศรุต สุทธิอารมณ์. 2557. แมลงศัตรูทุเรียน. น. 4-23. ใน แมลงศัตรูไม้ผล. กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิชาการพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.

การจัดการผลิตทุเรียน (รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร).กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

https://kasetgo.com

10 เมษายน 2567

ผู้ชม 920 ครั้ง

Engine by shopup.com