ป้องกันโรคและแมลงในโหระพาด้วยชีวภัณฑ์ เอาอยู่!! I TAB Innovation

หมวดหมู่: TAB Innovation

เจน-แบค (บาซิลลัสซับทิลิส สายพันธุ์บีเอ็ม-01)
ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 566-2565
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand
ป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุทั้งจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ได้แก่
- โรคโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน (Rhizoctonia solan)
- โรครากเน่าโคนเน่า (Sclerotium rolfsii, Phytophthora spp.)
- โรคเหี่ยวเหลือง และโรคตายพราย (Fusarium spp.)
- โรคใบจุด (Alternaria sp. และ Cercospora sp.)
- โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum spp. )

โรคที่มีสาเหตุเชื้อแบคทีเรีย
- โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคขอบใบทองในคะน้า (Xanthomonas sp.)

ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพัธุ์ เอ็นเอสที-009)
ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 1128-2564
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เลขทะเบียน 02010029
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand เลขที่ กษ 0924/580
ได้รับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) Certificate no. 65-041
ได้รับรางวัลชนะเลิศ AIC Award 2022 ประเภทนวัตรกรรมยอดเยี่ยม จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
"ไตร-แท๊บ" ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ได้หลายชนิด ได้แก่
- โรครากเน่า โคนเน่า ลำต้นเน้า ผลเน่า ในทุเรียน และพริก
- โรคใบติด โรคกิ่งแห้ง ในทุเรียน
- โรคกาบใบแห้งในข้าว
- โรคตายพรายในกล้วย
- โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง
- โรคราเมล็ดผักกาดในมะเขือเทศ และพริก
- โรคเหี่ยวเหลืองในพริก และมะเขือเทศ
- โรคหัวเน่า รากเน่าในหอม

บิว-เวอร์ (ชีวภัณฑ์บูเวเรีย บัสเซียน่า สายพันธุ์ บีซีซี 2660)
ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 3104-2564
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เลขทะเบียน 02010030
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand เลขที่ กษ 0924/299
ได้รับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) Certificate no. 65-041
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
บิว-เวอร์ : เป็นเชื้อราเชื้อราบูเวเรีย บัสเซียน่า ที่ก่อโรคในแมลงศัตรูพืช เส้นใยและสปอร์สีขาวขุ่น ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแป้ง หนอนกระทู้ผัก เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เบนดิกซ์ คือสารจับใบประเภท ออร์กาโนซีลิโคน (Organo Silicone) ช่วยในการแทรกซึม
กระจายตัว ดูดซึม และแผ่กระจาย ช่วยเสริมประสิทธิภาพสารกำจัดศัตรูพืชที่ฉีดพ่น ทดสอบแล้วว่าปลอดภัยกับสารชีวภัณพ์ ไตรแท๊บ บิวเวอร์ เจนแบค และบาซิทัส

06 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 343 ครั้ง

Engine by shopup.com